Sammendrag av dataoppbevaring

Dette sammendraget viser standardkategorier og formål for å beholde brukerdata. Enkelte områder mer spesifikke kategorier og formål enn de som er oppført her.

Portal

Kategori

Personvernerklæring for Moodle

Høgskolen i Innlandet er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene i Moodle. Prorektor utdanning er systemeier for Moodle.


Formål

Formål, grunnlag og data

1. Hva er formålet?

Moodle er en læringsplattform der formålet er administrasjon av og støtte til gjennomføring av kompetanseutvikling i form av nettbasert undervisning og læring. Moodle anvendes i tillegg til å formidle tilbakemeldinger til studenter og kursdeltakere fra ansatte ved høgskolen og for formidling av meldinger mellom studenter/kursdeltakere (kommunikasjon, meldinger/varslinger, e-læring).

2. Hva er det rettslige grunnlaget?

Behandlingen i Moodle er nødvendig for at institusjonen skal kunne oppfylle sine oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.

3. Hvilke personopplysninger behandles? 

Moodle inneholder en rekke ulike typer personopplysninger i forbindelse med formålene som er nevnt under spørsmål 2 ovenfor. Typiske personopplysninger som behandles vil derfor være innloggingsopplysninger om den registrerte (for eksempel navn, e-post, emne/kurs/studieprogram og rolle i organisasjonen), innleveringer og når innleveringene skjedde, individuelle tilbakemeldinger fra faglærer/kursholder, debattinnlegg (forum) og ulike typer meldinger/varsler.

Sensitive personopplysninger behandles i utgangspunktet ikke i Moodle, men kan framkomme av studentbesvarelser.

4. Hvor hentes opplysningene fra?

De fleste av personopplysningene i Moodle registreres og administreres av høgskolens supportteam for Moodle i samarbeid med den/de som melder på kursdeltakere (leder/eier i organisasjon/gruppe som skal delta). Ved individuell registrering og påmelding administreres personopplysningene av den registrerte (studenter, kursdeltaker, osv.) (selvbetjening).

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Personopplysningene i Moodle en nødvending forutsetning for å kunne være student eller kursdeltaker ved HINN, og er ikke basert på samtykke fra studenten.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Enkelte av opplysningene i Moodle, for eksempel besvarelser/innleveringer, kan utleveres til plagieringskontrollsystemet Urkund. Studenten/kursdeltaker kan også selv sette opp en integrasjon mot google og office 365, men det utleveres ikke personopplysninger til disse systemene.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysninger i Moodle slettes 5 år etter studenten/kursdeltakeren er ferdig med kurset, eller 5 år etter at kurset er stengt.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Retten til sletting av egne opplysninger mens man er student eller kursdeltaker, gjelder ikke for Moodle fordi behandlingsgrunnlaget er å ivareta en rettslig forpliktelse etter universitets- og høyskoleloven.

Registrerte i Moodle har krav på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert og hvordan disse opplysningene blir behandlet. De fleste av disse opplysningene kan studenten selv se og kontrollere i Moodle. Registrerte kan be om retting/sletting av egne opplysninger som enten er uriktige eller som HINN ikke har anledning til å behandle.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Rett til å klage over behandlingen:

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under pkt. 11.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger. 

9. Hvordan sikres opplysningene?

Opplysningene er kun tilgjengelig for studenten/kursdeltakeren selv og ansatte som har oppgaver knyttet til den enkelte student/kursdeltaker. 

10. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig

Høgskolen i Innlandet  er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Moodle, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som er omtalt i punkt 9 ovenfor, kan du ta kontakt på tore.rydgren@inn.no. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Personvernombud

Høgskolen i Innlandet har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Høgskolen i Innlandet kan nås via e-post: hans.nyberg@inn.no.

11. Automatiske beslutninger

Det fattes ikke automatiserte beslutninger ved hjelp av Moodle.

Oppbevaringsperiode
5 år
Rettslig grunnlag
Rettslig forpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kontrolleren skal oppfylle

Brukere

Kategori

Personvernerklæring for Moodle

Høgskolen i Innlandet er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene i Moodle. Prorektor utdanning er systemeier for Moodle.


Formål

Formål, grunnlag og data

1. Hva er formålet?

Moodle er en læringsplattform der formålet er administrasjon av og støtte til gjennomføring av kompetanseutvikling i form av nettbasert undervisning og læring. Moodle anvendes i tillegg til å formidle tilbakemeldinger til studenter og kursdeltakere fra ansatte ved høgskolen og for formidling av meldinger mellom studenter/kursdeltakere (kommunikasjon, meldinger/varslinger, e-læring).

2. Hva er det rettslige grunnlaget?

Behandlingen i Moodle er nødvendig for at institusjonen skal kunne oppfylle sine oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.

3. Hvilke personopplysninger behandles? 

Moodle inneholder en rekke ulike typer personopplysninger i forbindelse med formålene som er nevnt under spørsmål 2 ovenfor. Typiske personopplysninger som behandles vil derfor være innloggingsopplysninger om den registrerte (for eksempel navn, e-post, emne/kurs/studieprogram og rolle i organisasjonen), innleveringer og når innleveringene skjedde, individuelle tilbakemeldinger fra faglærer/kursholder, debattinnlegg (forum) og ulike typer meldinger/varsler.

Sensitive personopplysninger behandles i utgangspunktet ikke i Moodle, men kan framkomme av studentbesvarelser.

4. Hvor hentes opplysningene fra?

De fleste av personopplysningene i Moodle registreres og administreres av høgskolens supportteam for Moodle i samarbeid med den/de som melder på kursdeltakere (leder/eier i organisasjon/gruppe som skal delta). Ved individuell registrering og påmelding administreres personopplysningene av den registrerte (studenter, kursdeltaker, osv.) (selvbetjening).

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Personopplysningene i Moodle en nødvending forutsetning for å kunne være student eller kursdeltaker ved HINN, og er ikke basert på samtykke fra studenten.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Enkelte av opplysningene i Moodle, for eksempel besvarelser/innleveringer, kan utleveres til plagieringskontrollsystemet Urkund. Studenten/kursdeltaker kan også selv sette opp en integrasjon mot google og office 365, men det utleveres ikke personopplysninger til disse systemene.

7. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Opplysninger i Moodle slettes 5 år etter studenten/kursdeltakeren er ferdig med kurset, eller 5 år etter at kurset er stengt.

8. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Retten til sletting av egne opplysninger mens man er student eller kursdeltaker, gjelder ikke for Moodle fordi behandlingsgrunnlaget er å ivareta en rettslig forpliktelse etter universitets- og høyskoleloven.

Registrerte i Moodle har krav på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert og hvordan disse opplysningene blir behandlet. De fleste av disse opplysningene kan studenten selv se og kontrollere i Moodle. Registrerte kan be om retting/sletting av egne opplysninger som enten er uriktige eller som HINN ikke har anledning til å behandle.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Rett til å klage over behandlingen:

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under pkt. 11.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger. 

9. Hvordan sikres opplysningene?

Opplysningene er kun tilgjengelig for studenten/kursdeltakeren selv og ansatte som har oppgaver knyttet til den enkelte student/kursdeltaker. 

10. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig

Høgskolen i Innlandet  er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Moodle, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som er omtalt i punkt 9 ovenfor, kan du ta kontakt på tore.rydgren@inn.no. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Personvernombud

Høgskolen i Innlandet har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Høgskolen i Innlandet kan nås via e-post: hans.nyberg@inn.no.

11. Automatiske beslutninger

Det fattes ikke automatiserte beslutninger ved hjelp av Moodle.

Oppbevaringsperiode
5 år
Rettslig grunnlag
Rettslig forpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som kontrolleren skal oppfylle

Kurskategorier

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Kurs

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Blokker

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode